Goodbye Flash

One day shy of its 25th Birthday, Adobe [...]